Δημοσιεύθηκε η 11956/369/18/3/2021 (ΑΔΑ: Ω3Π246ΜΤΛΚ-ΠΘΠ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα “Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών” στην οποία, μεταξύ άλλων, στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 συγκαταλέγονται τα ενεργά μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν.4430/2016 (Α΄ 205), που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να δείτε αναλυτικά όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και να την κατεβάσετε πατήστε εδώ.

https://kalo.gov.gr


Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνει ότι:

Η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) που χορηγούνται βάσει του ν.4430/2016 (Α’205) από το Τμήμα Μητρώου στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, πιστοποιούν αποκλειστικά και μόνο την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Φορέα (αρ.15 παρ.1 ν.4430/2016). 

Σε καμία περίπτωση, δεν έχουν χαρακτήρα άδειας λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστούν τυχόν προβλεπόμενες τέτοιες άδειες.

Υπενθυμίζεται ότι για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών και χορήγησης Κ.Α.Δ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κάθε επιχείρησης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού) ή/και η ένταξη σε επιμέρους Μητρώα βάσει πάντα της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τέτοιες δραστηριότητες είναι π.χ. η εστίαση, οι υπηρεσίες υγείας, διάσωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, κ.ά.

https://kalo.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Δ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης : “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Δ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5067555.
 
Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
 
1. Συμβουλευτική με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, 3 ωρών για κάθε ένα από 45 ωφελούμενους και επιπλέον 31 ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις.
 
2. Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, στα εξής θέματα:
  1. «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
  2. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
  3. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 
3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
 
Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 45 ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα (Δ. Κ. Βραχιά, Κύμινα και Ν. Μάλγαρα της ΔΕ Αξιού και των Δ. Κ. Ανατολικού και Χαλάστρας της ΔΕ Χαλάστρας) του Νομού Θεσσαλονίκης.


Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
από 1-4-2021 έως και 16-4-2021 (ώρα 15.00)

 
Θα βρείτε την Ανακοίνωση εδώ