Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών (μη νομικά πρόσωπα). Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω της παροχής γενικής πληροφόρησης στους πολίτες για τις δυνατότητες που παρέχονται από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο χώρο του Κέντρου στις παρακάτω ενότητες:
  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
  • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πηγές χρηματοδότησης,
  • Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο.
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.)
 2. Τη διάθεση ενημερωτικού υλικού για την Κ.ΑΛ.Ο.
 3. Τη διενέργεια τουλάχιστον είκοσι (20) ενεργειών δημοσιότητας/ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για θέματα Κ.ΑΛ.Ο. [εκ των οποίων δέκα (10) κατά τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας] από τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
  • Διοργάνωση ημερίδων
  • Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
  • Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων
  • Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών