Ταυτότητα της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), μέσω  Κέντρων Στήριξης που λειτουργούν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» είναι η 11η Απριλίου του 2019 και η  διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης ανέρχεται σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου.

Στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» παρέχονται:

1 Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών)

2Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών)

Στελέχωση Κέντρου Στήριξης

Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» στελεχώνεται από στελέχη πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική εμπειρία στην ατομική και επαγγελματική συμβουλευτική και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Στόχος – Αποτελέσματα

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), μέσω Κέντρων Στήριξης. Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» εστιάζει το ενδιαφέρον στο γενικό πληθυσμό και κυρίως σε ανέργους, αποφυλακισμένους, Ρομά, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες όπως επίσης σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στόχος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος», κατά τη διάρκεια των 30 μηνών λειτουργίας του, είναι:

1Η ενημέρωση τουλάχιστον 1000 ατόμων που αντιστοιχούν στην ομάδα στόχου μέσω συνεχούς πληροφόρησης, διάθεσης ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση ημερίδων και θεματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεων παρουσίασης καλών πρακτικών, συμμετοχής σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., συμμετοχή σε Εκθέσεις, διοργάνωση Συνεδρίων, website, press releases κ.α.

2Η ανάδειξη νέων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

3Η υποστήριξη και συμβουλευτική σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά τα πρώτα  βήματα λειτουργίας τους (start-up)

4Η εξειδικευμένη υποστήριξη σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που βρίσκονται σε ανώτερο σημείο επιχειρηματικής ωριμότητας (υφιστάμενους φορείς)