Καλωσήρθατε στο Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος!

Η σύσταση και η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αθανάσιου Ηλιόπουλου και θέμα: Τροποποίηση-συμπλήρωση και κατάρτιση οριστικού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου Απορριφθεισών πράξεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η ΚοινΣΕπ «Στόχος» αναδείχθηκε δικαιούχος της εν λόγω δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», Τύπο δράσεων: «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο», Οικονομική Δραστηριότητα Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, παροχή κοινωνικών και ατομικών υπηρεσιών και εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), μέσω Κέντρων Στήριξης που λειτουργούν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» είναι η 11η Απριλίου του 2019 και η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης ανέρχεται σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου. Λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08.30 ως 16.30.

Στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» παρέχονται:

  • Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών)

Νέα - Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»14-01-2021

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση...

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου11-01-2021

Η επιχορήγηση παρέχεται για τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της...

Ανακοίνωση για την λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. "Στόχος"13-11-2020

Το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος» σας ενημερώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία "Έκτακτα μέτρα...

Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. σχετικά με την ασφάλιση Μελών και Εργαζομένων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις30-10-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 41 Εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 227365/25-9-2020, ΑΔΑ: ΩΙΛΛ46ΜΑΠΣ-ΧΗΓ)...

8ο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία & Επιχειρηματικό σχέδιο & Marketing Plan»22-09-2020

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος” Διοργανώνει και σας...

Ανακοίνωση για την αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. "Στόχος" λόγω Κορωνοϊού COVID-19 (02/04/2020)02-04-2020

Το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος» σας ενημερώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών...

ΕΣΠΑ 2014-2020

Back to top